ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท ซิงค์ สเตชั่น 59 จำกัด

 • วัตถุประสงค์

ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอน รายละเอียด การเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล  การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ในการทำสัญญา การสมัครใช้บริการ การให้บริการ การพัฒนา หรือ การบริหารจัดการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่เสนอขาย เสนอให้บริการโดยธุรกิจ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ ผลิตภัณฑ์”)  ของ บริษัท ซิงค์ สเตชั่น 59 จำกัดได้แก่

 • ระบบโปรแกรม Giveaway
 • ระบบโปรแกรม Sale page

ทั้งนี้ ภายใต้ หรือในนาม ของ บริษัท ซิงค์ สเตชั่น 59 จำกัด และผู้แทนจำหน่ายบริการ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ ผู้ให้บริการ”)

 • บุคคลซึ่งได้รับความคุ้มครองตามประกาศนี้

ผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงตัวแทนของผู้ประกอบการร้านค้า ( ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ”) และ หมายรวมถึง ลูกค้า หรือสมาชิก หรือบุคคลผู้สมัครเข้าใช้บริการผ่านผู้ขอใช้บริการ ( ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “สมาชิก”)  ซึ่งได้ให้ความยินยอม แก่ผู้ให้บริการในการเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล  การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมจากบุคคลตาม ข้อ ข. (ต่อไปนี้ในข้อนี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)
 1. ข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้รับโดยตรงจากผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิก อาทิ วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ข้อความสั้น (SMS) และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด ที่จำเป็นต่อการให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ และ/หรือช่องทางการติดต่อ และ/หรือจำเป็นการบ่งชี้ตัวตนของผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต่อผู้ให้บริการ
 2. ข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นของผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิก อาทิ จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน กลุ่มพันธมิตรของผู้ให้บริการ สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ แหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือบุคคล หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้ให้บริการมีนิติสัมพันธ์ด้วย
 3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาอื่นใด ที่ผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิก ได้นำเข้าสู่ บริการของผลิตภัณฑ์
 4. สถิติ จำนวน ความสนใจ การเข้าถึงเนื้อหา ของ ข้อมูล รูปภาพ และรายการนำเสนอ ซึ่งถูกนำเข้าโดยผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิก ในระบบ ผลิตภัณฑ์
 5. ผู้ให้บริการอาจใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นเครื่องมือ เมื่อผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิกได้ใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการ เพื่อเก็บข้อมูล รูปแบบการตั้งค่า ของผู้ใช้บริการ หรือสมาชิก เพื่อบันทึกลักษณะของการเข้าถึง การตรวจสอบสถิติ และรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ รวมถึงการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และสมาชิก แก่ผู้ที่จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น อาทิ Google หรือแพลตฟอร์มอื่น ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขประกาศของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ
 • วัตถุประสงค์การเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เพื่อใช้เกี่ยวแก่การทำสัญญา การสมัครใช้บริการ การให้บริการ การพัฒนา หรือ การบริหารจัดการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่เสนอขาย เสนอให้บริการโดยธุรกิจ
 2. เพื่อการวิจัย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของผู้ขอใช้บริการ และสมาชิก ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้ดียิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อเสนอบริการที่ดีและเหมาะสมแก่ผู้ขอใช้บริการ และสมาชิก รวมถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางการตลาด การนำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ รวมถึงข่าวสาร คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และ/หรือโปรโมชั่นที่เหมาะสม และ/หรือ การนำเสนอซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่
 4. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ให้บริการเพื่อตอบรับข้อเสนอในการขอใช้ซึ่งผลิตภัณฑ์จากผู้ขอใช้บริการ และสมาชิก ในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมถึงการยืนยันตัวบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. เพื่อประโยชน์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะของการจัดทำ หรือให้บริการเป็นคราวๆไป
 6. เพื่อประโยชน์ในการรับชำระเงิน ค่าตอบแทนการให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการชำระหนี้ หรือการต่ออายุการใช้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์
 7. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือผู้ที่มีอำนาจในการกำกับดูแล ซึ่งผู้ให้บริการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และ/หรือกระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อการให้บริการ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของศาล หรือหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • การให้ความยินยอม และ การอนุญาต สำหรับการเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ผู้ขอใช้บริการ และสมาชิก จะต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งปรากฏอยู่ในใบสมัคร หรือ ช่องทางการสมัครอื่นผ่านระบบของผลิตภัณฑ์ และยินยอม หรืออนุญาตให้ผู้ให้บริการ หรือผู้ขอใช้บริการ แล้วแต่กรณี ได้เข้าถึง เพื่อการเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล  การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการของผลิตภัณฑ์ ด้วยความสมัครใจ
 2. ผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิกจะต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการ และ/หรือนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ที่เป็นจริงและถูกต้อง ในการสมัครเข้าใช้บริการ ผ่านระบบของผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการของระบบ ซึ่งถือเป็นการแสดงความสมัครใจ และยินยอมรับเงื่อนไขในการที่ผู้ให้บริการ หรือผู้ขอใช้บริการแล้วแต่กรณี จะได้เข้าถึงข้อมูล เพื่อ การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้
 3. ผู้ให้บริการจะไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งการนำส่งข้อมูล หรือนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อการประกอบธุรกิจ และต่อกฎหมาย
 4. กรณีที่ผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิก ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะด้วยประการใดก็ตาม เป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการ และสมาชิก มีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงประกาศฉบับนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อการจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ได้
 5. ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งาน การไม่ให้ความยินยอม หรือบอกเลิกความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล มีผลทำให้ ผู้ขอใช้บริการไม่อาจใช้งานระบบของผลิตภัณฑ์ได้โดยสิ้นเชิง
 • วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการ มีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีระบบยืนยันตัวตนของผู้ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การจำกัดสิทธิการเข้าถึงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ให้บริการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ บุคคลอื่นใดไม่อาจเข้าถึงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษา และไม่สามารถ ที่จะทำการจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้  รวมไปถึงการกำหนดสิทธิการเข้าถึงสำหรับบุคคลภายในองค์กรของผู้ขอใช้บริการที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว และ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการระบบผลิตภัณฑ์ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
 • กำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 1. บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในระบบของผลิตภัณฑ์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิกนั้น ตลอดอายุของสัญญา หรือใบสมัครขอใช้บริการผลิตภัณฑ์ และภายหลังจากสัญญาครบกำหนดแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลจะยังคงถูกเก็บรักษา และปรากฎอยู่ในระบบต่อไปอีก 3 เดือน หลังจากนั้นระบบจะลบข้อมูล หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยทันทีหากไม่มีการต่ออายุการใช้งานระบบของผลิตภัณฑ์ และจะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้อีก เว้นแต่ผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิก จะต่ออายุการใช้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ก่อนครบกำหนด 3 เดือนนั้น (สำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน)  ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิก ไม่อาจที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเอาบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลในระบบของผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากการยกเลิกสัญญา หรือการยกเลิกใบสมัคร หรือการถอนความยินยอมได้ เมื่อพ้นกำหนด 3 เดือนดังกล่าวแล้ว
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. การยืนยัน เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการใช้บริการ
 2. การขอดู การขอเข้าถึง หรือการร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ผู้ให้บริการได้เก็บรวบรวมไว้จากผู้ขอใช้บริการ หรือสมาชิก ตามวิธีการและขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด รวมถึงการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 3. การร้องขอให้ผู้ให้บริการ ลบ หรือทำลาย หรือการขอถอนความยินยอม การยกเลิกการอนุญาต และ การระงับ การเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การร้องขอข้างต้น ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล  การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว เว้นแต่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการ ดำเนินการเก็บรักษา ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
 4. การขอยกเลิกบริการของผลิตภัณฑ์ ย่อมหมายถึงการยกเลิกความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ขอใช้บริการเช่นเดียวกัน
 5. การใช้สิทธิคัดค้านการเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ของตนเมื่อใดก็ได้
 • ชื่อ รายละเอียด ช่องทางการติดต่อ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  แล้วแต่กรณี

 1. บริษัท ซิงค์ สเตชั่น 59 จำกัด

89/52 หมู่ 15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ                 

LINE : @smartsme

 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                

นายก่อเกียรติ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา                                                                                             

89/52 หมู่ 15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ                              

อีเมล์ : cprivacy59@gmail.com    

LINE : @smartsme                                                                                               

ผู้ให้บริการ อาจจะเปลี่ยนแปลงประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว ผู้ขอใช้บริการและสมาชิก สามารถเข้าถึงประกาศฉบับล่าสุดได้ที่ www.giveawaygrow.co

หากผู้ขอใช้บริการและสมาชิก ไม่แน่ใจเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือมีคำถาม ข้อร้องเรียน การเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการและสมาชิก สามารถติดต่อผู้ให้บริการ ได้ที่ /ฝ่ายกฎหมาย/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ  บริษัท ซิงค์ สเตชั่น 59 จำกัด

ประกาศนี้ เริ่มต้นใช้เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2565 ปรับปรุงเมื่อ 17 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซิงค์ สเตชั่น 59 จำกัด